Connect with us

SLOBODNA VOJVODINA

VOICE: Zrenjanin pored Bora godinama najzagađeniji sumpor-dioksidom i čađi

Poražavajuća činjenica: ne radi se monitoring kvaliteta vazduha

Published

on

Da Zrenjaninci žive u jednom od najugroženijih gradova u Vojvodini i Srbiji, u kojem već 17 godina ne smeju da piju ni vodu iz slavina, svedoče i podaci o zagađenju vazduha u tom banatskom gradu, koji Zrenjanin svrstavaju na drugo mesto, odmah iznad Bora, po stepenu zagađenosti.

Rastući trend zagađenja ambijentalnog vazduha sumpor-dioksidom u Zrenjaninu beleži se godinama unazad. Ovi podaci mogu se jasno videti iz godišnjih izveštaja o zagađenju vazduha koje objavljuje Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“. Najviša srednja godišnja vrednost sumpor-dioksida 2012. godine bila je u Boru (194,4 mikrograma po m3) i Zrenjaninu (61,33), dok je dozvoljena godišnja vrednost 50. Po prosečnim vrednostima, 2016. bio je na trećem mestu (58 mikrograma po m3), opet posle Bora i Beograda. Elemir, selo pored Zrenjanina u kojem se nalazi fabrika sintetičkog kaučuka, nalazi se na četvrtom mestu. I 2019. Zrenjanin (61,01) je bio na trećem mestu, posle Elemira i Bora, u kojem je te godine izmerena i maksimalna dnevna vrednost od 1703 mg/m3.

Stručnjaci republičkog Instituta za javno zdravlje navode i da je do 2018. desetogodišnji trend zagađenja sumpor-dioksidom opadao, a da su merenja iz 2019. pokazala da se situacija promenila i da je „rastući linearni trend zagađenja ambijentalnog vazduha sumpor-dioksidom u Zrenjaninu, Elemiru i Šapcu po tipu visokog nagiba“.

Zrenjanin je među prva tri grada po srednjoj godišnjoj koncentraciji čađi u periodu 2009-2012. godina. I 2016. najviša srednja vrednost imisije čađi u Srbiji bila je u Zrenjaninu. Situacija je identična i 2019. godine kad Zrenjanin ponovo ima najveće srednje godišnje vrednosti; Elemir je opet na drugom mestu.

I u Izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2019. navedeno je da su najprisutnije bile suspendovane čestice PM10 koje su se u 85%  slučajeva javile kao uzrok prekomernom zagađenju vaduha.“  To je čađ koja stvara zimski smog (toksičnu maglu) i kojoj često svedočimo ove zime. Ovde kaže i da je Sremska Mitrovica grad koji je imao vazduh treće kategorije upravo zbog visokih koncentracija PM10 čestica.

Drastične vrednosti građanskih merenja u Zrenjaninu

Nezadovoljni evidentnim lošim kvalitetom vazduha, zrenjaninski aktivisti su postavljanjem šest automatskih mernih uređaja počeli merenje kvaliteta vazduha. Njihovo mišljenje je da je ovo mali broj mernih stanica, s obzirom na to da bi u svakom gradu trebalo da postoje barem dve, jedna bliže gradskom jezgru, i jedna blizu industrijske zone. Stanice treba da budu u blizini glavnih emitera zagađenja, a postojećih sedam zvaničnih (sertifikovanih) automatskih mernih stanica u Vojvodini ne funkcionišu uvek i samo jedna od njih nalazi se u Zrenjaninu, kaže Jovan Čabrilo sa portala „Vojvodinameteo“. „Dolazimo do brojke da bi trebalo da na području Vojvodine imamo barem tridesetak ovakvih stanica. Svaki dodatni senzor koji meri barem neki od parametara zagađenja (zimi aktuelne PM2.5 i PM10 čestice) bi dobro došao, kako bismo mogli da detektujemo lokalne izvore zagađenja u svakoj sredini, i da na vreme alarmiramo građanstvo“, navodi Čabrilo.

Najviše evidentiranih “zvaničnih” maksimalnih vrednosti iz gorenavedenih dokumenata, kao i sada po merenjima građana, zabeleženo je u decembru i januarušto ukazuje na to da je čađ, kao jedna od dve zagađujuće materije, nastala nepotpunim sagorevanjem fosilnih goriva, najčešće iz kućnih ložišta. “Ovakva ekstremna odstupanja od proseka moguća su usled nekog kratkoročnog emitovanja zagađenja. Najverovatnije se radi o blizini nekog ložišta, s obzirom da je grejna sezona. Takvo zagađenje može poticati  od samo jednog individualnog ložišta, a da se pod uticajem nađe cela ulica“, navodi Aleksandar Popović iz Zrenjaninske akcije (ZRAK).

Vrednosti koje pokazuju senzori postavljeni pre dva meseca su dramatične. Pikovi gotovo svakodnevno idu 150-200 mikrograma po m3. „Prosečne vrednosti za PM 2,5 čestice je 70-90, maksimum koji sam video bio je 450. Ovih dana merili smo i vrednosti preko 370 za PM2,5 i 540 za PM10 čestice. Najzagađenije je u periodu 17 – 08h i tu su vrednosti mnogo veće nego danju“, kaže Čabrilo.

Drugi, prateći faktor zagađenja, svakako su meteorološki uslovi. Stabilne vremenske prilike, kada je uticaj visokog vazdušnog pritiska i vrlo slab vetar, ili tišina, idealni su uslovi za povećane koncentracije zagađujućih materija u vazduhu, objašnjava Čabrilo. „Oblačno vreme, bez vetra, a naročito u slučaju sumaglice ili magle, predstavljaju sigurne uslove za visok stepen zagađenja. U Vojvodini najčešće duvaju severozapadni i jugoistočni vetar (koji zagađujuće materije nosi i van Srbije), a potom ijugozapadni, i naravno u slučajevima pojačanog vetra kvalitet vazduha se popravlja drastično, kao i u uslovima ciklonske aktivnosti, odnosno uslovima nestabilne atmosfere, kada imamo prisutna uzlazna vertikalna strujanja“, objašnjava Čabrilo.

U Srbiji samo 2016. godine izgubljeno više od 130 hiljada godina ljudskih života zbog aerozagađenja

Izveštaju Svetske zdravstvene organizacije o uticaju zagađenja vazduha na zdravlje stanovnika Republike Srbije, procenjeno je da su zbog aerozagađenja 2016. godine umrle 6.592 osobe i da su izgubljene 131.183 godina života. Navode da je izlaganje zagađenju, posebno PM česticama, udruženo sa povećanim mortalitetom i morbiditetom, naročito od kardiovaskularnh i respiratornih bolesti.

U Izveštaju o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2019. godinu, Agencija za zaštitu životne sredine, potcrtava se da je nizom istraživanja utvrđeno da se teški metali prenose atmosferom na velike udaljenosti i da atmosfersko taloženje “čini značajan, ako ne i dominantan udeo u zagađenju” i “postaje interes UNECE/LRTAP Konvencije o prekograničnom zagađenju vazduha na velikim udaljenostima“. Kaže se i da je emisija teških metala poput kadmijuma, olova i žive uglavnom posledica sagorevanja goriva.  U delu Konvencije „Istraživanje, razvoj i praćenje“ strane se obavezuju da će, između ostalog, istraživati i pratiti „emisije, prenos na velike udaljenosti i nivoe tloženja“, „puteve kretanja zagađujućih suspstanci i njihove inventare u reprezentativnim ekosistemima“ i „relevantne uticaje na ljudsko zdavlje i životnu sredinu, uključujući kvantifikaciju ovih efekata“.

Prvobitna strategija Konvencije iz 2010. je ažurirana, pa su kako je navedeno, ciljevi redefinisani u skladu sa potrebama i izazovima 21. veka:„Aero i prekogranično zagađenje sve više je prepoznato kao globalni problem i izvan granica ECE regiona, i ima rastući uticaj na kvalitet vazduha“.

Lokalna samouprava bez preciznog odgovora

Aktivisti Zrenjaninske omladinske razvojne organizacije (ZORO), ZRAK-a i „Vojvodinameteo“ su svesni činjenice da je njihovo tumačenje merenja laičko, ali da je „praćenjem ovih senzora moguće adekvatnim statističkim metodama utvrditi neophodnost ozbiljnijeg merenja na nekim lokacijama i u određeno doba dana. Tu sad treba da nastupe akreditovane laboratorije. Mi još dodatno možemo pomoći brojnošću ovih građanskih senzora: što ih je više i što su bolje raspoređeni po određenim lokacijama, to će statistička analiza biti preciznija“, objašnjava Aleksandar Popović.

Stručnjaci Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” su zaključili da postoji trend male zastupljenosti monitoringa čestičnog zagađenja sa česticama tipa RM10 i RM2.5, i da to “može imati ozbiljne javnozdravstvene implikacije, jer je jasno, i uvidom u taj mali broj analiza koje su dostupne, da je u toku porast koncentracija čestica u vazduhu.”  Naveli su i da lokalne samouprve moraju da poštuju svoje zakonske obaveze o praćenju kvaliteta vazduha jer njihovo nečinjenje “veoma otežava, i zapravo, onemogućava valjanu analizu podataka, kao i moguću procenu uticaja kvaliteta vazduha na zdravlje izložene populacije.”

Ukupno 16 udruženja uputilo je Odseku za zaštitu i unapređenje životne sredine Grada Zrenjanina zahtev za informaciju od javnog značaja, u kojem traže da se dokumentuju i obrazlože aktivnosti i plaćanja iz lokalnog budžeta u vezi sa zagađenjem vazduha.

U odgovoru Odseka se kaže da je „Uspostavljanjem državnog sistema za automatsko praćenje kvaliteta vazduha Agencija za zaštitu životne sredine određena za odgovornog izvršioca operativnog funkcionisanja sistema za automatsko praćenje kvaliteta vazduha za grad Zrenjanin“, kao i da grad objavljuje te podatke na sajtu. Međutim, ni na sajtu Objedinjenog prikaza automatskog monitoringa kvaliteta vazduha u Republici Srbiji, ni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine podatke o kvalitetu ambijentalnog vazduha sa automatske stanice 2ZRA-Zrenjanin nije moguće videti.

Precizan odgovor je izostao i na pitanja u vezi sa brojem mernih stanica koje su trenutno u funkciji,  i o  spisku datuma merenja parametara kvaliteta vazduha u Zrenjaninu u 2020. godini, tokom kojih je bilo moguće da građani prate parametre monitoringa mernih stanica u realnom vremenu.  „Oni ne mogu lako izreći tu poražavajuću činjenicu da se u našem gradu zvanično ne radi automatski monitoring kvaliteta vazduha jer bi onda išlo sledeće pitanje:  Zašto? A na to tek ne bi znali odgovor“, ocenjuje Popović.

I u Batutovom godišnjem izveštaju za 2019. navodi se da je vidno smanjena učestalost merenja, naročito PM frakcija, ređe od 60 dana u godini. Navode da postupanje jeste u skladu sa našom zakonskom regulativom, ali da nije usklađeno sa preporukama SZO, “2/3 dana u kalendarskoj godini, a što bi jedino imalo smisla sa aspekta javnog zdarvlja. S obzirom da to jeste veliki finansijski trošak, neophodno je da se na nivou lokalne samouprave iznađu fondovi koji bi istu aktivnost mogli da podrže.”

Srednji Banat je, po podacima JP „Vojvodinašume“,  najmanje pošumljeno područje u Vojvodini (pojedine opštine su pošumljene ispod 0,5 odsto). Procenat pošumljenosti Zrenjanina je svega 3,47 odsto. Na pitanje postavljeno Odseku za zaštitu i unapređenje životne sredine postoji li važeći i primenjivi dokument za plansko ozeljenjavanje koji bi podstakao pošumljavanje i popravio kvalitet vazduha u gradu, po rečima Popovića  „odgovor je kratak, jasan i poražavajući: ne postoji.“

I šta još? „Znam ja da je taj ugalj loš. I ne ugrejem se, ali nemam 14.000 za tonu dobrog uglja“, čest je odgovor koji ćete čuti od osiromašenih stanovnika nekada jednog od najbogatijih gradova u bivšoj Jugoslaviji.

Ivana Gordić (VOICE)

SLOBODNA VOJVODINA

Kazahstan, Uzbekistan i Kirgistan bez struje

Veći delovi Kazahstana, Uzbekistana i Kirgistana ostali su danas bez struje zbog isključenja dalekovoda u Kazahstanu.

Published

on

By

Veći delovi Kazahstana, Uzbekistana i Kirgistana ostali su danas bez struje zbog isključenja dalekovoda u Kazahstanu.

Mreže tri bivše sovjetske republike su međusobno povezane, kao i sa Rusijom, radi pokrivanja neočekivanih nestašica, ali je dalekovod u Kazahstanu isključen zbog “iznenadne nestabilnosti”.

Vlasti u Uzbekistanu i Kirgistanu saopštile su da ponovo pokreću elektrane posle vanrednog prekida rada, ali da privremeno neće biti povezane sa dalekovodom u Kazahstanu, javlja Rojters.

FoNet

izvor: https://rs.n1info.com/svet/kazahstan-uzbekistan-i-kirgistan-bez-stuje/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Radoslav Milojičić Kena izabran za predsednika Srpske levice, izlaze na izbore u aprilu

Published

on

By

Nekadašnji predsednik Izvršnog odbora Demokratske stranke Radoslav Milojičić – Kena izabran je za predsednika stranke Srpska levica, a plan je i da izadju na aprilske izbore.

Kako piše Blic, Komunistička partija, čiji je predsednik bio Joška Broz, unuk Josipa Broza Tita, promenila je na kongresu održanom prethodnog vikenda naziv u Srpska levica, a potom je za predsednika predložen i izabran Milojičić.

„Postojimo tek nekoliko dana, mlada smo stranka. Ideja je da se uključi što veći broj mladih ljudi, nova generacija političara, na čemu već dugo isisistiram i da izadjemo na izbore za dva meseca“, izjavio je Milojičić.

Kako je naveo, cilj im je „podizanje ozbiljne organizacije koja trenutno ne postoji unutar cele opozicije“.

„Mi to znamo da radimo operativno i pokušaćemo da damo doprinos rušenju režima“, rekao je Milojičić.

danas

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Šućurović:Poljoprivrednicima treba jeftinije mineralno đubrivo a ne krediti

Published

on

By

Liga socijaldemokrata Vojvodine smatra da je najava ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića da će poljoprivrednicima biti obezbeđeni beskamatni krediti za nabavku mineralnog đubriva samo zamazivanje očiju, jer je jasno da će, pre ili kasnije, krediti morati biti otplaćeni.

Poljoprivrednici već duže vreme upozoravaju na nestašicu mineralnog đubriva i  veoma visoku cenu robe koja je dostupna na tržištu. Na taj način se u pitanje dovodi normalna realizacija procesa prolećnog prihranjivanja useva.
LSV primećuje da je čudno što ministar Nedimović tvrdi da nam poljoprivreda proživljava „zlatno doba“, a da sa druge strane nudi kredite. Ako poljoprivreda cveta, valjda su onda i poljoprivrednici platežno sposobni za primarnu proizvodnju.
Sa druge strane, veoma je cinično relativizovanje visokih cena mineralnih đubriva, time što se navodi da je cena žitarica na berzi, takođe, povećana. Te dve stvari uopšte nisu povezane. Berzanske cene žitarica ne uzimaju u obzir pljačkanje domaćih poljoprivrednika cenama goriva, minornim subvencijama i sadašnjim cenama mineralnog đubriva.
LSV poziva na uvođenje subvencije za mineralno đubrivo i ukidanje akciza na gorivo za poljoprivrednu proizvodnju. Te mere mogu da sprovedu odmah jer im sistem registrovanih poljoprivrednih gazdinstava to omogućava.


Saša Šućurović

 Liga socijaldemokrata Vojvodine

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Poljoprivrednici: Tražili smo mineralno đubrivo, a ne kredit

Published

on

By

Predsednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača „Stig“ Nedeljko Savić izjavio je danas da su od ministra poljoprivrede Srbije Branislava Nedimovića tražili da obezbedi mineralno ubrivo ureu po ceni ne višoj od 650 evra po toni i da su odbili njegovu današnju ponudu da se beskamatnim kreditom zaduže da bi kupili đubrivo po 850 do 1.000 evra po toni.

„Nedimović nam nudi kredit da kupimo đubrivo umesto da nudi đubrivo po razumnim cenama, ne višim od 100 odsto u odnosu na proleće prošle godine kada je bilo 330 evra po toni, a sada je od 850 do više od 1.000 evra“, rekao je Nedeljković.

Dodao je da ta Nedimovićeva ponuda „nije ništa jer su poljoprivrednici i bez te ponude mogli da se zaduže po kamati od tri odsto, ali da taj dug mora da se vrati, pa država ništa skoro nije pomogla“.

„Razgovaraćemo o organizovanju protesta koji je započet u decembru i samo je odložen nakon obećanja Nedimovića da će država pomoći da se obezbedi đubrivo po normalnim cenama“, rekao je Nedeljković.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srbije Branislav Nedimović rekao je danas da naredne nedelje na tržište stiže 70.000 tona mineralnog đubriva urea i da na tržištu Srbije ima dovoljno azotnih đubriva za zimsku prihranu pšenice.

On je rekao da će poljoprivrednicima biti obezbeđena „pomoć“ tako što će platiti đubrivo 850 evra po toni iako ono, na primer, košta 920 evra jer će država platiti kamatu na kredit od 70 evra po toni.

Zahtev poljoprivrednika u decembru prošle godine je bio da država pomogne tako što će obezbediti uvoz đubriva po cenama ne višim od 650 evra po toni.

Nedeljković je rekao da nije jasno ko to zarađuje toliko na ceni mineralnog đubriva, ako je, kao što je Nedimović rekao, cena uree bila 620-630 dolara po toni pre tri-četiri dana u Konstanci i u Baltičkim lukama, a zna se da prevoz po toni nije skuplji od 30 evra.

Dodao je da je đubrivo potrebno 1. februara za prihranu pšenice i da pregovori sa državom traju još od decembra i da ministar Nedimović zna kada je rok za prihranu pšenice.

„Meni je potrebno 17 tona mineralnog đubriva jer sam zasejao 70 hektara pšenice i za to mi treba skoro 15.000 evra“, rekao je Nedeljković.

Stručnjaci tvrde da pšenica, ukoliko se u ovom delu zime ne prihrani, može da podbaci 50 odsto roda.

(Beta)

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Izvestilac: Prisluškivanje ruskih opozicionara biće i u izveštaju EP

Published

on

By

Izvestilac Evropskog parlamenta za dijalog sa Moskvom i nekadašnji premijer Litvanije Andrius Kubilius rekao je za Novu da će prisluškivanje ruske opozicije u Beogradu sasvim sigurno ući u izveštaj Evropskog parlamenta o Srbiji, ukoliko srpska vlast ne dostavi dokaze koji pokazuju suprotno.

„Apsolutno sam siguran u to. Ako ne bude dovoljno dokaza od strane vlasti u Srbiji da to nisu tačne informacije, onda će se ova tema svakako naći u izveštaju Evropskog parlamenta. Zemlje kandidati moraju naročito da se posvete pitanjima kao što su vladavina prava i demokratija“, rekao je Kubilius.

Osvrnuvši se na saradnju srpskih i ruskih vlasti u borbi protiv takozvanih obojenih revolucija i na informaciju da je ona rezultirala prisluškivanjem skupa ruske opozicije u Beogradu i hapšenjem koorganizatora skupa Andreja Pivovarova, Kubilius je rekao da je u pitanju skandal koji može značajno da utiče na evropske integracije Srbije.

Istakao je da nije do detalja upoznat s tim šta se dešava u Srbiji, ali da je to opasno za zemlju kandidata za članstvo, jer pogoršava njen imidž, naročito na polju evropskih integracija.

On je ocenio da je „opasno dozvoliti zvaničnom Kremlju da se meša u unutrašnju politiku Srbije, jer očigledno da nema interes da se Srbija integriše u EU“ i dodao da je to što Kremlj radi sa opozicijom predstavlja zločin, a da je saradnja sa onima koji to rade takođe zločin.

„Ako je je vaš ministar unutrašnjih poslova dostavio podatke snimljenih razgovora ruske opozicije Patruševu, onda je to iz mog ugla saradnja u zločinu i to veoma šteti imidžu Srbije“, rekao je Kubilius i dodao da ne zna o čemu je Vulin razgovarao sa Petruševim tokom boravka u Moskvi, ali da zna „ko je Petrušev i šta on radi“.

Naglasio je da ako Srbija želi da postane članica EU mora da se dokaže kao demokratska država i da pokaže da u njoj postoji sloboda mišljenja, vladavina zakona, sloboda medija i da nema problem sa slobodnim ljudima koji protestuju.

„Ako vi, s druge strane, razgovarate sa zvaničnim Kremljom o tome kako da ugušite ta prava, onda je to veoma loša poruka ostatku Evrope, koja želi Srbiju kao članicu EU, ali kao dokazano stabilnu demokratsku državu u kojoj opozicija ima pravo da iznese svoj stav, bez straha da će na njoj biti primenjene metode koje primenjuju prema njihovim kolegama u Rusiji“, poručio je Kubilius.

On je dodao da će Evropska narodna partija (EPP) od svoje članice, Srpske napredne stranke, tražiti objašenje slučaja.

„Kad vidimo da partije iz naše grupacije prave određene greške, mi zahtevamo od njih da ih uklone i da objasne. Neretko smo kritičniji prema onima iz naših redova nego prema onima koji su, na primer, iz leve grupacije ili iz redova socijaldemokrata“, kazao je Kubilius.

Upitan šta može Evropski parlament da uradi kako bi pomogao u slučaju Andreja Pivovarova, rekao je da direktno ne može mnogo toga i da je sve u rukama predsednika Rusije Vladimira Putina „koji postaje sve agresivniji“.

(FoNet/Danas, Foto: Pixabay)

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Sirene i vanredno stanje na ulicama: Prvi snimci iz Hajdelberga VIDEO

Nepoznati napadač otvorio je danas vatru na Univerzitetu u nemačkom gradu Hajdelbergu, pri čemu je nekoliko ljudi ranjeno. Policija je saopštila da je napadač mrtav, a snimci koji stižu iz tog grada prikazuju da je vanredno stanje još uvek u toku.

Published

on

By

Nepoznati napadač otvorio je danas vatru na Univerzitetu u nemačkom gradu Hajdelbergu, pri čemu je nekoliko ljudi ranjeno. Policija je saopštila da je napadač mrtav, a snimci koji stižu iz tog grada prikazuju da je vanredno stanje još uvek u toku.

Nepoznati napadač otvorio je danas vatru na Univerzitetu u nemačkom gradu Hajdelbergu, pri čemu je nekoliko ljudi ranjeno. Policija je saopštila da je napadač mrtav, a snimci koji stižu iz tog grada prikazuju da je vanredno stanje još uvek u toku.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci iz Hajdelberga, gde se danas dogodila pucnjava. Iako je napadač mrtav, a svi ranjeni primljeni u lokalnu bolnicu, veliki broj snaga bezbednosti i dalje se nalazi na ulicama.

Dok odjekuju sirene, vozila policije i Hitne pomoći užurbano prolaze gradom.

Prema informacijama nemačkog Velta, nepoznati muškarac je oko 12.35 časova ušao u salu univerziteta. Pucao je na prisutne, pri čemu je nekoliko ljudi teže ranjeno.

olicija je saopštila da je odmah po prijavi izašla na lice mesta, kao i da je napadač mrtav. Iako se pretpostavlja da je neutralisan tokom akcije pripadnika policije, bezbednosni izvori kažu da je počinilac u početku pobegao i da je policija tragala za njim.

On je ubrzo pronađen mrtav, zbog čega postoji osnovana sumnja da je izvršio samoubistvo. Prema informacijama agencije DPA, i sam napadač je bio student. On nije imao političke ili verske motive, navode bezbednosni krugovi.

Iz policije kažu da je utvrđeno da je napadač delovao sam, ali će se istraga nastaviti u narendim danima.

Anđela Krstović

izvor: https://nova.rs/svet/sirene-i-vanredno-stanje-na-ulicama-prvi-snimci-iz-hajdelberga-video/

Continue Reading

Trending