Connect with us

SLOBODNA VOJVODINA

TS: Kako su pokrajinski organi nabavili luksuzne audije kršeći zakon i razbacujući novac

“Očito je prekršeno više odredbi Zakona o javnim nabavkama”

Published

on

Pokrajinski organi nabavili su dva luksuzna automobila kršeći nekoliko članova Zakona o javnim nabavkama, direktno suzbijajući konkurenciju, „crtajući“ audi u specifikaciji, a pri tome su lizing za dva audija na godinu dana platili toliko da su jednog mogli da kupe i da im ostane 14 hiljada evra. 

Jedanaestog maja 2021. Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa (dalje: Uprava) objavila je odluku broj 109-404-143/2021-01[1] kojom se ugovor o zakupu vozila dodeljuje firmi Porsche mobility d.o.o. iz Beograda, kao jedinom ponuđaču. U vezi sa ovom javnom nabavkom nije bilo podnetih zahteva za zaštitu prava, kako na konkursnu dokumentaciju, tako ni u vezi sa sprovođenjem postupka.

Procenjena vrednost ugovora bila je 9,8 miliona dinara (bez poreza na dodatu vrednost – PDV), a ugovor je potpisan na 9.388.534,46 dinara bez PDV, odnosno 11.266.241,35 sa PDV-om (95.817,1 evra). Predmet javne nabavke bio je zakup dva putnička motorna vozila, “i to novih vozila (nekorišćena putnička vozila sa ugrađenim potpuno novim delovima i koja su nakon isporuke prvi put registrovana u 2021.godini)”, radne zapremine “od 2900 cm3 do 3000 cm3, snage motora od 245 kW do 255 kW”, kako piše u javnom pozivu.[2]

Prema podacima iz javnog poziva, ova dva vozila uzimaju se u zakup na 12 meseci i plaćaju se u 12 rata, dok je vlasnik vozila, takođe prema podacima iz javnog poziva, Zakupodavac, za sve vreme trajanja ugovora.

Ova javna nabavka nije bila planirana Planom javnih nabavki za 2021. godinu[3], niti u naredne četiri izmene Plana javnih nabavki – uneta je tek u šestu verziju Plana, donetu 16. aprila 2021. godine[4]. Nabavka nije bila predviđena ni Finansijskim planom za 2021. godinu[5]Ostalo je nejasno da li je u pitanju loše planiranje potreba, naknadno uočena mogućnost za finansiranje budžetskih rashoda ili neka potreba koja se naprasno pojavila, a ranije nije postojala.

Šta je problem sa ovom nabavkom?

Najpre, očito je prekršeno više odredbi Zakona o javnim nabavkama odredbom da boja vozila treba da bude “MYTHOS BLACK METALIC”, kako piše u Tehničkoj specifikaciji[6] predmeta javne nabavke – ova boja direktno ukazuje da marka automobila koji su predmet javne nabavke mora da bude “Audi”, pošto ovu boju jedino koristi brend “Audi”.

Uprava nije odgovorila na pitanje zbog čega je navedena boja „MYTHOS BLACK METALIC“, niti na pitanje koji brend(ovi) osim “Audija” imaju ovu boju vozila u svojoj ponudi. Jedini ponuđač i pobednik ove javne nabavke, Porsche Mobility je deo Porsche finansijske grupe u Srbiji[7], i nudi različite oblike saradnje (lizing, zakup, car sharing…) kada je reč o automobilima Folksvagen grupe (VW), među čijih 12 brendova se nalaze i Porše, Folksvagen, Audi, Škoda, Seat…[8]

Na ovaj način, uslovljavanjem da predmet javne nabavke mora da bude tačno određeni brend, nesumnjivo je prekršen član 7. Zakona o javnim nabavkama (načelo obezbeđivanja konkurencije i zabrane diskriminacije), u kome piše da je “Naručilac dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju”, kao i da “Naručilac ne može da ograniči konkurenciju sa namerom da određene privredne subjekte neopravdano dovede u povoljniji ili nepovoljniji položaj, a naročito ne može onemogućavati bilo kojeg privrednog subjekta da učestvuje u postupku javne nabavke korišćenjem diskriminatorskih kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, tehničkih specifikacija i kriterijuma za dodelu ugovora.”[9]

Takođe, prekršen je i član 100. Zakona o javnim nabavkama, u kome eksplicitno piše da ”tehničke specifikacije ne mogu da upućuju na posebnu marku ili izvor ili određeni proces koji karakteriše proizvode ili usluge koje pruža određeni privredni subjekt ili na žigove, patente, vrste ili određeno poreklo ili proizvodnju, koje bi za posledicu imalo davanje prednosti ili eliminisanje određenih privrednih subjekata ili određenih proizvoda, osim ako predmet ugovora to opravdava.”[10]

I zbilja, kada se uporede potrebne karakteristike vozila navedene u Tehničkoj specifikaciji sa ponudom firme “Audi” u Srbiji, može se doći do “ciljanog” modela automobila: reč je o Audiju A6 Limuzina 55 TFSI quattro S-tr. 250 kW[11], koji se savršeno uklapa u sve postavljene parametre: dužinu, visinu, širinu, međuosovinsko rastojanje, zapreminu motora, prtljažnika, snagu motora, karakteristike menjača…

Ova nabavka sporna je i sa stanovišta članova 5. i 6. Zakona o javnim nabavkama. Član 5. nalaže da je “Naručilac u primeni ovog zakona obavezan da postupa na ekonomičan i efikasan način, da obezbedi konkurenciju, jednak položaj svih privrednih subjekata, bez diskriminacije, kao i da postupa na transparentan i proporcionalan način”, dok član 6. (Načelo ekonomičnosti i efikasnosti) propisuje da je Naručilac dužan “da nabavlja dobra, usluge ili radove odgovarajućeg kvaliteta imajući u vidu svrhu, namenu i vrednost javne nabavke, odnosno ekonomično trošenje javnih sredstava.”

Zbog čega ova javna nabavka nije ekonomična?

Najpre, za novac kojim se na godinu dana iznajmljuju dva vozila (nakon čega ponovo nastaje potreba za ta dva vozila) bilo je moguće kupiti jedan novi automobil (osnovna cena, prema sajtu Audija[12], iznosi 65.389,25 evra, dok cena sa svom traženom dodatnom opremom iznosi nešto iznad 81.000 evra) i da preostane oko 14.000 evra.

Prema Pravilniku o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe[13], godišnju stopa amortizacije automobila za iznajmljivanje ili lizing iznosi 30 odsto. Naravno, cenu godinu dana starih automobila (nakon isteka zakupa) određuje tržište, međutim, možemo napraviti argument, oslanjajući se na pomenuti Pravilnik, da će u načelu ova dva vozila za godinu dana izgubiti po 30 odsto svoje vrednosti. Kako rekosmo, kataloška cena sa zahtevanom opremom ova dva automobila iznosi oko 162.000 evra, što znači da će nakon godinu dana njihova vrednost opasti za ukupno 48.600 evra. Dakle, za taj gubitak vrednosti vozila od 48.600 evra, Ponuđač će od Uprave za godinu dana dobiti skoro duplo više – 95.817,1 evra. (Da su automobili u vlasništvu Uprave, amortizacija bi bila duplo manja i iznosila bi 15 odsto)

Takođe, i drugi uslovi su veoma nepovoljni po Naručioca, odnosno Upravu. Tako, prema podacima iz Tehničke specifikacije, postoji maksimalan broj kilometara (40.000) koji automobili mogu da pređu za godinu dana, a za svaki pređeni kilometar iznad 40.000 Uprava dodatno plaća Ponuđaču.

Ranije nije bilo nabavke ovakvih vozila (Audi), ali iz jedne ranije nabavke Uprave (broj 414-112/2017 od 25. maja 2017) saznajemo da su u trogodišnjem zakupu 10 Škodinih vozila plaćali 0,3 evra po pređenom kilometru iznad ugovorom predviđene granice.

Ujedno, na teret Uprave idu i svi ostali troškovi korišćenja vozila uzetih u zakup – “redovno i vanredno servisiranje, kasko osiguranje, zamena pneumatika, registracija i dr”.

Uprava nije odgovorila na pitanje za koje potrebe su namenjena ova dva vozila, odnosno ko će ih koristiti. Takođe je nepoznato kolika je prosečan godišnji broj pređenih kilometara za službene automobile ove klase, tako da se za sada ne može pretpostaviti da li će pored pomenutih 95 hiljada evra, šteta za pokrajinski budžet biti još veća.

Prema Odluci o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila iz Službenog lista Autonomne pokrajine Vojvodine od 28. decembra 2011. godine[14], vozila visoke i visoke srednje klase “mogu se koristiti isključivo za stalno korišćenje službenog vozila”, a pravo na stalno korišćenje službenog vozila imaju:

1. predsednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

2. predsednik Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine,

3. potpredsednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

4. potpredsednik Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine,

5. članovi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine,

6. pokrajinski ombudsman,

7. direktor Uprave.

U ovoj Odluci navodi se i da kabinet predsednika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine i Kabinet predsednika Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, pored prava na korišćenje vozila iz stava 1. ovog člana, imaju pravo na stalno korišćenje još po dva službena vozila.

Prema istoj Odluci, Uprava je, između ostalog, zadužena za evidenciju pređene kilometraže. Evidenciju o korišćenju službenih vozila vodi šef Odseka za saobraćaj i održavanje vozila, a na osnovu te evidencije, direktor Uprave je dužan da “dva puta mesečno sačini izveštaj o korišćenju službenih vozila. Izveštaj sadrži podatke o korisnicima, broju pređenih kilometara, utrošku goriva, iznosu naknade, kao i druge podatke”.

Naknadno, od 12 juna 2013[15], pravo na stalno korišćenje vozila dobili su i:

“8.šef Kabineta predsednika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

9. šef Kabineta predsednika Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine,

10. savetnik predsednika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

11. savetnik predsednika Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine”.


Potom, 4. februara 2015[16]. to pravo dobili su i:

 “12. direktor Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine

13. zamenik direktora Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine.”

Konačno, 1. jula 2015[17]. pravo na stalno korišćenje vozila dobio je i „14. Pravobranilac Autonomne pokrajine Vojvodine”.

Kancelarija za javne nabavke je na pitanje – da li je sprovela monitoring ove javne nabavke odgovorila da “Kancelarija nije sprovodila monitoring nad predmetnim postupcima javnih nabavki, kako po službenoj dužnosti, tako ni na osnovu obaveštenja pravnog ili fizičkog lica, organa državne uprave, organa autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i drugih državnih organa” i ukazala da će na osnovu ovog pitanja “Kancelarija postupiti u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima i sprovesti monitoring u vezi sa predmetnim postupcima javnih nabavki”.

[1] https://jnportal.ujn.gov.rs/GetDocuments.ashx?entityId=59425&objectMetaId=2&documentGroupId=169&associationTypeId=1&userToken=71f338a8-de09-4047-9486-4050d30855ef×tamp=2021-05-11T12:26:22.46

[2] https://jnportal.ujn.gov.rs/GetDocument.ashx?id=a56a4f78-bb83-45ff-93d4-30dcdce93afc-9464&userToken=71f338a8-de09-4047-9486-4050d30855ef

[3] https://jnportal.ujn.gov.rs/GetDocument.ashx?id=b00392b3-2391-4300-8d21-c8eb98240b47-3344&userToken=71f338a8-de09-4047-9486-4050d30855ef

[4] https://jnportal.ujn.gov.rs/GetDocument.ashx?id=9b955bfd-d8dc-4edc-9da9-db32d6bad855-15592&userToken=71f338a8-de09-4047-9486-4050d30855ef

[5] http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/UZZPPO_Finansijski_plan_2021.pdf

[6] https://jnportal.ujn.gov.rs/GetDocument.ashx?id=1a659477-8d72-4cb4-8f04-8920e9a9e7c8-14920&entityId=27166&objectMetaId=1&documentGroupId=19&associationTypeId=2&userToken=71f338a8-de09-4047-9486-4050d30855ef

[7] https://www.porscheleasing.rs/o-nama/uopsteno-o-preduzecu

[8] https://www.volkswagenag.com/en/brands-and-models.html

[9] https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-javnim-nabavkama.html

[10] Isto

[11] https://cdn-rs.audi.at/media/Kwc_Basic_DownloadTag_Component/49497-505500-312763-505503-312764-downloadTag/default/92207df0/1612523062/a6-my21.pdf

[12] https://cc.porscheinformatik.com/cc-rs/sr_RS_AUDI19/A/model-selection/424?GrossNetSwitch=GROSS&variant=BASIC

[13] https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-o-poreskoj-amortizaciji.html

[14] http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2011/23/23_2011.pdf

[15] http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2013/21/21_2013.pdf

[16] http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2015/4/4_2015.pdf

[17] http://www.puma.vojvodina.gov.rs/SL/2015/28/28_2015.pdf

(Transparentnost Srbija, foto: Beta)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

SLOBODNA VOJVODINA

Pred novosadskim ligašima odluka o “komunalnoj koaliciji”: Kuda dalje?

Gradonačelnik Miloš Vučević pre nešto manje od mesec dana rekao je da bi mirno prihvatio da LSV izađe iz “komunalne koalicije”, dok LSV ne otkriva svoje planove

Published

on

By

U odgovoru za 021.rs portparol Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandar Marton navodi da se o takvim pitanjima razgovara na sednici Gradskog odbora LSV-a.

“Po Statutu Lige socijaldemokrata Vojvodine odluke o lokalnim koalicijama donose organi gradskih organizacija. Tako i u slučaju Novog Sada, odluku donosi Gradski odbor LSV NS. Po informacijama koje imam, sednica ovog odbora očekuje se u septembru“, navodi Marton za 021.rs.

Dodaje da Liga “nikad neće odustati od svojih vrednosti i definisanih ciljeva, ni po koju cenu”.  

Na dodatna pitanja 021.rs, koja se odnose na izostanak sa sednice na kojoj se glasalo za novi Generalni urbanistički plan, prisustvo članova stranke na protestu “Buna protiv mafije”, kao i stavovima gradskih čelnika koji se kose sa proklamovanim vrednostima Lige, Marton nije odgovarao. Kako je rekao, sve je jasno iz kratkog odgovora na prvo pitanje o budućnosti “komunalne koalicije”. 

Miloš Vučević je, s druge strane, bio konkretniji kada je rekao da je njemu “svejedno kakve odnose LSV želi da ima sa njima (SNS) i da ne razmišlja o tome da li će se isti promeniti”, nakon poslednje sednice, kada odbornici LSV nisu bili u sali i time jedini iz vladajuće koalicije nisu podržali donošenje ovog spornog urbanističkog dokumenta. 

“Kakve oni odnose žele da imaju, mi ćemo ih takve prihvatiti. Ako žele da su na odmoru, mogu da budu na odmoru. Ako hoće da izađu iz koalicije, prihvatam da izađu iz koalicije. Ako hoće ponovo da uđu, ponovo ću da ih prihvatim. Nikakav problem nije, jer nije pravljena skupštinska većina matematikom, nego politikom. Sve sam ovo preživljavao 2012/13. Ako žele da budemo svi u koaliciji, bićemo svi, ako ne žele, opet sve najbolje jedni o drugima. Od njih čekam predlog ako treba da redefinišemo odnos u koaliciji. Potpuno sam spokojan i o tome ne razmišljam”, kazao je Vučević. 

Pitanja o mogućem raspadu “komunalne koalicije”, koja svako malo iskrsnu, poslednji put su se dakle pojavila kada Liga nije glasala za GUP, pa je čak i nakon protesta postavila pitanje “ko je tukao Novosađane i da li je došlo do prekomerne upotrebe sile”. 

Najkonkretnije mišljenje o tome da li je LSV-u mesto u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom više puta je iskazivao Pokret socijalista. Oni su poslednji, ali ne i prvi, put tražili da LSV bude izbačen iz gradske vlasti u julu 2022. godine i to upravo nakon toga što je LSV zatražio da se utvrdi ko je činio nasilje na protestu. 

U Pokretu socijalista su naveli da Nenad Čanak “roni suze nad akcijom policije koja je branila ustavni poredak, ali i sigurnost odbornika, kao i državnu imovinu”. Svoje koalicione partnere, jer i PS učestvuje u gradskoj vlasti, nazivaju “kukavicama” i “dvoličnjacima” koji su “bili dovoljno pokvareni” da ne dođu na sednicu i ne podrže GUP, “ali i dalje primaju plate i tove se od budžetskih para grada protiv kojeg se bore”. 

U saopštenju punom uvreda i oštrih kvalifikacija karakterističnih za stranku koju predvodi Aleksandar Vulin, poručili su da ligaši moraju biti “odstranjeni iz Gradske kuće”, navodeći da nemaju pravo da budu deo gradske vlasti. 

Poslednji put se “komunalna koalicija” ozbiljnije poljuljala na jesen 2021. godine. Tada je inicijalna kapisla za talas kritika upućen zajedništvu SNS-a i LSV-a bila kada se lider Lige, Nenad Čanak, zalagao da građani mogu da se izjasne kao Vojvođani, ali i kada je za vreme turbulentnih odnosa između Srbije i Crne Gore, posećivao Cetinje.

I tada je Pokret socijalista zahtevao isključenje Lige iz gradske vlasti. Dveri su kritikovale SNS zbog toga što na jednom nivou kritikuju LSV, dok na lokalnom sarađuju sa njim, a ovaj pokret podneo je i krivičnu prijavu protiv Nenada Čanka. Zahtevima za isključenje Lige tada su se priključile i Srpska radikalna stranka i Demokratska stranka Srbije koje su koaliciju SNS-a i LSV-a nazvale “neprirodnim savezom”. 

Vučević je 2021. pokazao sličnu ravnodušnost kao i sada ističući da nema “trzavica” sa Ligom, dok je njegov zamenik Milan Đurić naveo da će, ukoliko ima interesa za nastavak saradnje, nastaviti da sarađuju.

Podsetimo da je LSV manjinski koalicioni partner u vlasti Novog Sada od 2016. godine, što se desilo na veliko iznenađenje njihovih glasača. Taj ceh je plaćen četiri godine kasnije, kada je podrška koju je LSV dobila od birača izašlih na glasanje bila manja od pet odsto. Za osam godina Liga je u Novom Sadu pala sa 26.000 na 6.000 glasova.

Ovaj “neprirodni savez”, kako su ga pojedini političari nazvali, obrazložen je time da se radi isključivo o “stvarima na lokalu” koje se tiču kanalizacije, vodovoda i saobraćaja, pa da tu ima malo politike.

Aleksandar Kravić (LSV) uz to je rekao i  da je uveren da su deo glasača “jednostavno razočarali u nekom njihovom isključivom viđenju politike”.

“Međutim, da li je u ovom gradu 2016. bilo bolje ili je bolje danas, u smislu svih onih komunalnih stvari za koje je zadužen grad, u čemu smo mi učestvovali kao deo vlasti koji je vodio određeni resor? To je suština stvari. Uvek to prvo treba gledati. Mi smo za ove četiri godine prošli bez ikakvih afera, problema. Bilo je nekoliko varnica, što je potpuno normalno, ali se to dešavalo u vezi sa nekim stvarima koje su pitanje ideologije, odnosno uključivala se politika. Sve drugo je bilo zdrav razum. Trudili smo da zajedno uradimo koliko god možemo. Uveren sam i da je jedan deo glasača razumeo šta smo zapravo uradili odlukom da učestvujemo u vlasti”, naveo je Kravić.

Iz Srpske napredne stranke retko su kritikovali ligaše, dok je LSV, u retkim prilikama ukazivao na to da se ne slaže u svemu sa najjačom partijom. To su činili uglavnom neprisustvovanjem sednicama ili suzdržanošću, kao što je to bio slučaj sa glasanjem za Generalni urbanistički plan ili sporni spomenik “Nevinim žrtvama 1944/45”.

Dragana Prica Kovačević

izvor: https://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/313861/Pred-novosadskim-ligasima-odluka-o-komunalnoj-koaliciji-Kuda-dalje.html

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Vlada dala ponudu poljoprivrednicima, glavni zahtevi nisu ispunjeni

Potpredsednik udruženja poljoprivrednika “Stig” Milan Marković rekao je agenciji Beta da su poljoprivrednici nezadovoljni rezulatatom razgovora sa premijerkom Anom Brnabić i da će večeras će odlučiti da li će nastaviti proteste. Predsednik udruženja Nedeljko Savić rekao je da je Vlada izašla sa određenom ponudom i da će o njoj biti obavešteni članovi udruženja

Published

on

By

„Samo jedan naš zahtev je ispunjen – da bude ukinuta zabrana izvoza poljoprivrednih proizvoda, o čemu će Vlada danas doneti odluku“, kazao je Marković.

Kako je naveo, za suncokret im je ponuđena otkupna cena od 535 evra po toni.

„To je za nas neprihvaljivo jer smo tražili da cena bude 700 evra po toni. Naš predlog je da se smanje trgovačke marže, a da proizvođači dobiju više jer su njihovi troškovi uvećani 300 odsto“, rekao je Marković.

On je istakao da će poljoprivrednici na sastanku večeras odlučiti na koji način će nastaviti da se bore za ispunjenje zahteva.

Šta su poljoprivrednici tražili, a šta im je ponuđeno

Poljoprivrednici su tražili da cena suncokreta bude 700 evra, ali je Vlada ponudila 535 evra plus PDV.

Nije ispunjen ni zahtev da se registrovana poljoprivredna gazdinstva oslobode akciza na gorivo za količinu do 100 litara po hektaru, a Vlada je ponudila umanjenje cene goriva za 22 dinara po litru za količino do 60 litara po hektaru.

Kako je objasnio Radoslav Adamović iz Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije, taj novac bi se poljoprivrednicima isplatio unapred i oni bi s njim mogli da kupuju gorivo na pumpama.

Vlada se složila sa poljoprivrednicima da se ukine zabrana izvoza rafinisanog ulja.

„Mi smo predložili da se ukine marža trgovačkim lancima, to je neka razlika od 148 dinara koliko dobijaju uljare od trgovačkih lanaca do 196 dinara koliko je trenutno na rafovima u marketima. Mi smo tu pokušali da nađemo mesto što se tiče pomaka cene“, rekao je posle sastanka Nedeljko Savić.

Na sastanku je ponuđeno da se mlekarima isplate premije za mleko u iznosu od 15 dinara po litru, a kako su rekli predstavnici poljoprivrednika iz Vlade je poručeno da ne postoji mogućnost da se subvencioniše cena đubriva.

Upitani da li su ovo bili samo kratkoročni zahtevi ili se oni odnose i na sledeću godinu, Adamović je kazao da poljoprivrednici imaju zahteve i za narednu godinu, a to su uvođenje plavog dizela do 100 litara po hektaru, za koji bi mogla da se prijave gazdinstva površine do 100 hektara.

„Tražili smo 300 evra subvencije. Da se povećaju subvencije kako bi pokušali da se približimo makar poljoprivrednicima u okruženju“, rekao je Adamović.

On je dodao da će poljoprivrednici nastaviti protest ako im se ne dopadne ponuda Vlade.

N1 Srbija, Tamara Urošević

izvor: https://rs.n1info.com/biznis/vlada-dala-ponudu-poljoprivrednicima-nije-ispunjen-nijedan-zahtev/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Novi premijer Srbije mogao bi da dođe iz Vašingtona?

U najužem krugu kandidata Srpske napredne stranke za mandatara nove Vlade i budućeg premijera Srbije razmatra se i ime Marka Đurića, aktuelnog ambasadora Srbije u Vašingtonu, saznaje Danas nezvanično iz političkih krugova

Published

on

By

U slučaju da se predsednik SNS i Srbije Aleksandar Vučić odluči da poverenje za sastav vlade dodeli Đuriću, dosadašnja premijerka Ana Brnabić takođe ne bi ostala bez fotelje, već bi dobila ministarsko mesto, i to najverovatnije na čelu srpske diplomatije, tvrde naši izvori.

Konsultacije za novi tim izvršne vlasti započete su početkom ove nedelje, a prva dva dana sastajanja bila su rezervisana za dogovore unutar Srpske napredne stranke, koja će predložiti ime mandatara na osnovu većine koju ima u Narodnoj skupštini.

Po završetku konsultacija iskristalisalo se nekoliko imena koja važe za najozbiljnije predloge za mandatara, od kojih će šef naprednjaka izabrati jednog u narednim danima.

Osim Ane Brnabić, koja se prethodnih dana pominjala u medijima kao gotovo jedino rešenje, naši izvori navode da je i dalje u opticaju i mogućnost da premijersko mesto dobije Marko Đurić.

Sa Đurićem se nedavno sastao ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković, i to u Kolumbiji u kojoj je Đurić takođe ambasador na nerezidencijalnoj osnovi, tokom inauguracije novog predsednika Kolumbije Gustava Fransiska Petra Urege.

Na objavljenim snimcima posete vidi se da je sa Selakovićem bio i srpski ambasador Đurić, a tom prilikom Selaković je preneo novom predsedniku Kolumbije pozdrave i čestitke Aleksandra Vučića te ga pozvao u zvaničnu posetu Srbiji.

O mogućnostima za ovakvo unapređenje Đurića spekulisalo se i ranije, nakon što je Đurića primio lično predsednik Sjedinjenih Država Džozef Bajden, što je u diplomatskim krugovima protumačeno kao značajna podrška ambasadoru Srbije i na ličnom planu.

Đurić je, naime, u aprilu ove godine, samo nekoliko dana nakon što su u Srbiji održani izbori na svim niovima, imao čast da se upiše u knjigu gostiju Bele kuće i da ga tamo dočeka lično Bajden.

Tu čast, u ovdašnjim diplomatskim krugovima tumačili su kao „neočekivan uspeh“ mladog Đurića koji se u Americi pokazao sposobnijim i vrednijim nego što mu se pridavalo značaja po odlasku u Vašington.

Kao jedna od mogućnosti za napredovanje Đurića tada se pominjao upravo ulazak u uži krug kandidata za mandatara nove Vlade Srbije, koji bi mogao da odnese prevagu „ukoliko predsednik SNS i Srbije Vučić donese odluku da u daljem razvoju geopolitičke situacije treba da intenzivira saradnju sa Zapadom. Tu će mu Đurić biti najdragoceniji“, kako su tada tvrdili Danasovi izvori.

Osim toga što je stekao vredne kontakte na Zapadu, Đurića za premijersko mesto može da kandiduje i to što je prethodno obavljao funkciju direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, te je dobro upoznat u odnose Beograda i Prištine koji se trenutno sve više zatežu i mogli bi da budu jedna od tema u fokusu nove Vlade.

O svemu ovome će Vučić odlučiti kada završi razgovore sa strankama koje mogu da obezbede dodatne glasove njegovoj poslaničkoj grupi u Skupštini. To su stranke koje su svojim glasovima podržale i izbor Vladimira Orlića za predsednika Narodne skupštine – koalicija SPS-JS, SDPS, PUPS i SVM.

U slučaju izbora predsednika Vlade, procedura je takva da stranka koja ima većinu u Skupštini daje mandat jednoj osobi da sastavi Vladu, ali mandatar mora za to da dobije i glasove podrške 126 od 250 narodnih poslanika.

Ambasador u više od 10 zemalja

Đurić je na mestu ambasadora u SAD od oktobra 2020. godine, odnosno sada je negde na polovini mandata koji inače traje tri do četiri godine, ali to ne znači da ne može biti ranije opozvan ukoliko se za njega sprema važnija funkcija. Ono što se možda previđa i nedovoljno važnosti zavređuje u domaćoj javnosti, jeste da je Đurić tokom „službovanja“ u SAD pored toga postao i ambasador Srbije na nerezidencijalnoj osnovi u više od 10 zemalja – Kolumbiji, Surinamu, Belizeu, Antigvi…

Aleksandra Popović

izvor: https://www.danas.rs/vesti/politika/novi-premijer-srbije-mogao-bi-da-dodje-iz-vasingtona/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Saopštenje narodnih poslanika koalicije „Zajedno za Vojvodinu – Vojvođani“ od 11. 08. 2022. godine

Ukinuti Zakon o rehabilitaciji i poništiti sve pravne posledice njegove primene

Published

on

By

Ukinuti Zakon o rehabilitaciji i poništiti sve pravne posledice njegove primene

Zakonom o rehabilitaciji iz 2011. godine se ne utvrđuje da li je Nikola Kalabić naređivao ili je i učestvovao u vršenju ratnih zločina tokom Drugog svetskog rata, već se, samo formalno, utvrđuje da li je imao pravično suđenje. Međutim, svaka sudska odluka kojom se utvrđuje da nije imao pravično suđenje ukida raniju osuđujuću presudu te zbog nemogućnosti novog suđenja svi saradnici okupatora, izdajnici i ratni zločinci ostaju neosuđivani.

Isto se desilo i sa Dražom Mihailovićem, i ako ovaj zakon ostane na snazi rizikujemo da svi ratni zločinci i saradnici okupatora ostanu neosuđivani i to bez mogućnosti utvrđivanja njihove stvarne krivice.

Zakonom o rehabilitaciji se pokušava od gubitnika rata, četnika, ustaša i ostalih zločinaca i saradnika okupatora, napraviti pobednike i zato će narodni poslanici koalicije „Zajedno za Vojvodinu – Vojvođani“ predložiti ukidanje ovog zakona ali i svih njegovih posledica a to su presude o rehabilitaciji koje su do sada donete.

Aleksandar Olenik, narodni poslanik

Tomislav Žigmanov, narodni poslanik

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Udruživanje protiv spornog spomenika fašistima

“Biće sprovedene konkretne akcije, kako institucionalne tako i vaninstitucionalne”

Published

on

By

Gradski odbor Zajedno inicirao je za večeras sastanak sa svim pravim opozicionim strankama, neformalnim i formalnim udruženjima i pokretima građana koji su antifašističkog i građanskog karaktera na kojem bi trebalo da bude dogovoren plan delovanja protiv namere gradskih vlasti da podigne sporan spomenik „Nevinim žrtvama 1944/45 godine“.

Kako je istaknuto na konferenciji za novinare ispred Gradske kuće, paralelno sa tim u planu je i pokretanje peticije kako bi se građani i formalno usprotivili ideji da se podigne spomenik, kako kažu, osvedočenim fašistima, osuđenim ratnim zločincima i kolaboracionistima iz tog perioda.

Predsednik GO Zajedno Novi Sad Radivoje Jovović ocenio je da je prikupljanje potpisa neophodno kako bi se veoma jasno delegitimizovalo postavljanje tog spomenika, a ukoliko se desi da spomenik bude postavljen ranije, u dogovoru sa širokim frontom stranaka, organzacija civilnog društva i istaknutih antifašista biće sprovedene konkretne akcije, kako institucionalne tako i vaninstitucionalne.

Jovović je podsetio i da je Novosadska racija najstravičniji zločin na ovim prostorima te da su u njoj učestvovali zločinci iz redova hrvatske, srpske i mađarske nacije.

– Nijedan od tih zločina ne pripisujemo nijednoj nacionalnoj zajednici, ali ukazujemo da je reč o stravičnim zločinima koji su činjeni u ime tih nacija od strane tih konkretnih  fašista. Mi smo ovde da se borimo protiv bilo čijeg fašizma – rekao je Jovović. Ponovio je da je izgradnja spomenika rezultat saradnje nacionalističkih opcija na gradskom ali i državnom nivou, s ciljem realizacije vizija „mađarskog sveta“ i „srpskog sveta“, kojima se Aleksandar Vučić i Viktor Orban dodvoravaju svom nacionalističkom biračkom telu.

Jovović je ocenio i da je na delu promovisanje nacionalnog populizma s ciljem razjedinjavanja građana, narušavanja solidarnost zajednice i skretanja pažnje sa svih važnih društvenih i ekonomskih problema koji nas okružuju. Istovremeno se, dodaje, rehabilituju zločinci i ideologije mržnje i sprovodi pojava koja se naziva anti-antifašizam.

– Time što se relativizuje antifašistička i narodnooslobodilačka borba na ovim prostorima, time se, zapravo, teže kompromitovati, satanizovati, demonizovati političke partije, stranke i pokreti levice. Dakle, one opcije koje su za socijalnu pravdu, za radnička i socijalna prava i koje jedine mogu da dovedu u pitanje trenutni odnos političke i ekonomske moći, odnosno eksploatacije i potčinjavanja ljudi moći i prljavim interesima nekolicine ljudi u ovom društvu – zaključio je Jovović.

Komentarišući najavljenu izgradnju memorijalnog centra posvećenog žrtvama Racije, Jovović je rekao da se radi o podlom i prilično smešnom pokušaju gradskih vlasti da se iskupe.

– Oni jednostavno imaju posao koji moraju da obave. Ne mogu da tvrdim kakvi su materijalni interesi u pozadini, ali više su nego očigledni politički interesi. Podići jedan antifašistički spomenik nakon jednog fašističkog spomenika, to ih ne spašava – naveo je Jovović.

(Autonomija)

izvor: https://autonomija.info/udruzivanje-protiv-spornog-spomenika-fasistima/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Požar u okolini Rafinerije u Šangaju

Ovog poslepodneva izbio je požar u okolini Rafinerije i skladišta gasa u Šangaju

Published

on

By

Gori nisko rastinje, na velikoj površini.

Vatrogasci su na terenu i gašenje požara je u toku.

Prema saznanjima 021.rs, nema povređenih.

izvor: https://www.021.rs/story/Novi-Sad/Hronika/313782/FOTO-VIDEO-Pozar-u-okolini-Rafinerije-u-Sangaju.html

Continue Reading

Trending